www.celinskaplovba.si
info@celinskaplovba.si
Zveza PCV
Zavedajoč se potrebe po trajnostnem upravljanju voda na način, da se s predpisi uredi uporaba in varstvo voda, ter vodnega ekosistema in zaščite voda pred škodljivimi učinki, ter v želji, da vzpostavimo plovbo, uredimo režim plovbe, vzdržujemo in označimo plovne dele rek v Republiki Sloveniji, zavedajoč se velikega pomena vodnih poti, njihovega vpliva na gospodarstvo in družbeno blaginjo ter življenski standard državljanov, upoštevaje koristi, ki bi jih od tega lahko imeli, želimo prispevati k ureditvi tega področja, ki je do sedaj v Sloveniji bilo zanemarjeno.  
S svojim delovanjem želimo preprečiti in ublažiti škodo, ki nastaja zaradi pomanjkanja znanj in neurejenosti zakonodaje na tem področju.
Ker se zavedamo pomena varstva okolja in naravnih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje habitatov ogroženih živalskih vrst in k izpopolnitvi ciljev zmanjšanja tveganj za okolje in onesnaževanja okolja, izboljšanju kvalitete vode in zraka, varovanju naravnih in kulturnih virov območja in na ohranjanje dragocene biološke raznolikosti za prihodnje generacije. Z izvedbo vseh dejavnosti v okviru našega delovanja bomo trajno prispevali k boljši kakovosti življenja z zmanjševanjem ekoloških tveganj in onesnaževanjem okolja, ter z vzpostavitvijo eko mreže in spodbujanjem prostovoljstva, z namenom zagotovitve varstva okolja.
Pri izvedbi in pripravi predlogov bomo uporabljali instrumente mednarodnega vodnega prava, mednarodnega okoljskega prava, zakonodajo Evropske unije in zakonodajo Republike Slovenije.
Za uresničitev zastavljenih ciljev, bomo sodelovali s sorodnimi organizacijami v Evropski uniji, s Savsko komisijo, ustanovami Evropske unije in različnimi strokovnjaki doma in v tujini.
Promet po notranjih plovnih poteh

Promet po notranjih plovnih poteh je dejavnost, ki se odvija v okviru prometa po specifični infrastrukturi, plovnih rekah, naravnih in umetnih jezerih in kanalih, s pomočjo ustreznih plovil. Izvajalci, ki sodelujejo pri izvajanju prevoza ali pa izvajajo naloge v pristaniščih, pa morajo biti ustrezno kvalificirani in usposobljeni. Zelo pomembno je, da ima promet po notranjih plovnih poteh ustrezno zakonsko podlago in da za izvajanje predpisov in zakonov skrbijo ustrezne institucije in inšpekcijske službe.

V Republiki Sloveniji ima promet po notranjih plovnih poteh pomembno gospodarsko vlogo predvsem na področju turizma, športa in rekreacije. Transportna vloga prometa po notranjih vodah ima v Republiki Sloveniji zelo majhen pomen in bo tako ostalo, dokler se ne uredi plovnost reke Save do luke Brežice.

Predsednik: Benjamin Jernejčič
Podpredsednik: Vojko Bašič, Džanan Raković
Statut Zveze PCV
info@celinskaplovba.si